Ihi – Bel Bibaha

Ihi – Bel Bibaha通常尼瓦尔女孩在他们的生活三次结婚。第一次婚姻被称为“石川岛(尼瓦尔)或”倍儿联谊bibaha“(尼泊尔)。然后他们结婚的,被称为“巴拉Tayegu”太阳(尼瓦尔)或“Gufa Rakhne”(尼泊尔)。当他们进入人类的婚姻关系及其实际他们的婚姻。这些婚礼中是尼瓦尔佛教和印度教的尼瓦尔人进行了两个。
Ihi - Bel Sanga bibaha

Ihi - Bel Sanga bibaha

Ihi - Bel Sanga bibaha

loading...


发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

Ihi – Bel Bibaha | Kathmandu | 尼泊尔 - Created by Liemmp.com